Stand verkoop

Stand verkoop

De verkoop loopt zeer voorspoedig en op 3 appartementen na is het gehele complex verkocht.

SLOOPWERKZAAMHEDEN / BOUWRIJP MAKEN

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, zal gestart worden met de sloop van de kerk en bijbehorende gebouwen. 

Vervolgens zal het terrein bouwrijp gemaakt gaan worden en worden aanvullende onderzoeken in de grond onder de huidige bebouwing uitgevoerd. Het bouwrijp maken van de bouwlocatie bestaat uit het aanleggen van de bouwwegen, het aanleggen van riolering en het terrein verder gereed maken zodat er gestart kan worden met de bouw. De verwachting is dat deze werkzaamheden rond de zomervakantie gereed zijn.

START BOUW

Aansluitend aan het gereedkomen van het bouwrijp maken starten we met het boren van de palen van het complex. De verwachting is dan ook dat we direct na de zomervakantie kunnen starten met deze werkzaamheden.